Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Aklınıza gelen tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz.


CAM FİLMİ DİSTRİBÜTÖRLERİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 

MADDE 1 - Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı "CAM FİLMİ DİSTRİBÜTÖRLERİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ"dir. Kısa adı “CFD”dir.
Dernek Merkezi İstanbul'dadır. Şubesi yoktur.

 

MADDE 2- Derneğin Amacı

Derneğin amaçları şunlardır:
 1. Cam filmi alanında faaliyet gösteren distribütörler, ithalatçılar, pazarlamacılar, uygulayıcılar ve kullanıcıların haklarının korunması ve bu kişilerin resmi ve ticari platformlarda sektörel temsili,
 2. Cam filmi konusunda eğitim verilerek sektörde kaliteli uygulamaların teşvik edilmesi ve sektördeki kişi ve kuruluşların bilinçlendirilmesi,
 3. Cam filmi sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülerek sektörün gelişmesine katkıda bulunulması,
 4. Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği kurulmak suretiyle Türkiye’deki cam filmi sektörünün yerel ve global çerçevede gelişiminin desteklenmesi.
 5. Toplumda güvenli, sürdürülebilir ve çağdaş yapı bilincini geliştirmek,
 6. Etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek,
 7. Sektörün bütününün çıkarlarını gözetmek,
 8. Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
 9. Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmaktır.

MADDE 3 – Derneğin Faaliyet Alanları

Dernek, Madde 2’de belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere özellikle aşağıda belirtilenler dahil her türlü faaliyette bulunabilir:

 1. Cam filmi sektörünün geliştirilmesi Cam filmine ilişkin ulusal ve uluslararası sektör ve meslek standartların hazırlanması, cam filmi alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların ortak sorunlarının giderilmesi için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek, resmi kurumlar ve özel sektördeki komisyon ve komitelerde sektörü temsil etmek, raporlara içerik sağlamak ve sektörü temsilen bu kapsamdaki çalışmalara katkıda bulunmak,
 2. Cam filmi alanındaki hizmetlerin ülke genelinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun, profesyonel ve kaliteli şekilde sunulmasını sağlayacak eğitimler vermek ve projeler gerçekleştirmek,
 1. Uluslararası alanda faaliyet gösteren benzer kuruluşlar ile birlikte gerçekleştirilecek projelerde ve oluşturulacak platformlarda yer almak, bu kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, misyonu ve vizyonu doğrultusunda ortak çalışmalarda ve aktivitelerde bulunmak,
 2. Dernek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülecek yerlerde temsilcilikler açmak,
 3. Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet konusu kapsamında konferans, eğitim, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 4. Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 5. Dernek adına dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak, faaliyetlerin geniş bir kamuoyu tarafından bilinmesi ve faydalanılması için yurtiçi ve yurtdışı tanıtım çalışmaları yapmak,
 6. Dernek amacı ile ilgili olarak mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak ve üyelikten ayrılmak,
 7. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak,
 8. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 9. Sektörün üreteceği yenilikçi ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik edici çalışmalarda bulunmak,
 10. Ürün güvenliği ve piyasa gözetim ve denetim konularında yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

II.  BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

 

MADDE 4- Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları (aşağıda) belirtilmiştir.

 1. AEL Yapı Otomotiv Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
 1. Affani İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
 2. A-G Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti.
 3. Akmanlar Oto Kiralama İnsan Kaynakları Otomotiv ve İnşaat A.Ş.
 4. A Sınıfı Cam Filmi Uygulama HIzmetleri A.Ş.
 5. Filiz Özkan
 6. Pro-Tek Oto Koruma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 7. Sungurtaş İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

MADDE 5 – GENEL ÜYELİK ŞARTLARI

Derneğin kuruluş amaçlarını ve tüzük kurallarını kabul eden, Madde 6’da belirtilen asil üyelik şartlarını haiz gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olmak isteyen gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de ikamet hakkını haiz olmaları zorunludur.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 6 – ÜYELİK TÜRLERİ

6.1. Madde 5’te belirtilen genel üyelik şartlarına sahip olmak kaydı ile, Türkiye sınırları dâhilinde her türlü bina camı, otomobil camı, dekorasyon camı ve paneller, deniz-hava raylı taşımacılık araçlarının camları, mobilya camları vb. cam ile ilgili cam filmlerinin üretim, satış, pazarlama, dağıtım ve uygulaması alanında faaliyet gösteren distribütör, ithalatçı, uygulayıcı niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile cam filmi distribütör ve ithalatçılarının bayileri ve bunların personelleri aşağıda belirtilen üyelık türlerine göre derneğe üye olabilirler.

6.1.1. Üretici ve Distribütör Üye:

IWFA ve/veya EWFA üyesi yerli cam filmi üreticileri ile IWFA ve/veya EWFA üyesi yerli ve yabancı cam filmi üreticilerinin üyelik tarihi itibariyle geçerli bir distribütörlük sözleşmesi dahilinde Türkiye’de faaliyet gösteren ilk distribütörleri derneğin asil üyeleridir.

Her marka için IWFA ve/veya EWFA üyesi yurtdışında yerleşik cam filmi üreticisi ile Türkiye’de distribütörlük anlaşması bulunan sadece tek bir gerçek veya tüzel kişi derneğe asil üye olabilir.

Üretici ve Distribütör Üyeler tüzükte belirtilen şartlara uygun surette seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.

6.1.2. İthalatçı Üye:

Yabancı cam filmi üreticileri tarafından üretilen cam filmlerini Türkiye’ye ithal ederek satışını gerçekleştiren ithalatçı firmalar derneğin asil üyeleridir.

İthalatçı Üyeler tüzükte belirtilen şartlara uygun surette seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.

6.1.3. Bayi ve Uygulama Firması Üye: Her türlü cam filmi satış noktası olarak faaliyet gösteren bayi niteliğindeki kişiler ile cam filmi uygulaması ile iştigal eden uygulama firmaları derneğe Bayi ve Uygulama Firması Üye olarak üye olabilirler. Bayi ve Uygulama Firması Üyeler asil üye olmayıp, seçme ve seçilme hakları yoktur. Dernek etkinlikleri, komisyonlar ve eğitimlere katılma hakkına sahiptirler.

6.1.4. Uygulama Elemanı Üye: Her türlü cam filmi uygulaması ile iştigal eden firmalarda sözleşmeli uygulama elemanı olarak çalışan gerçek kişiler derneğe Uygulama Elemanı Üye olarak üye olabilirler. Uygulama Elemanı Üyeler asil üye olmayıp, seçme ve seçilme hakları yoktur. Dernek etkinlikleri, komisyonlar ve eğitimlere katılma hakkına sahiptirler.

6.1.5. Personel Üye: Madde 6.1.1. uyarınca derneğe üye olan distribütör firmaların sözleşmeli personeli olarak çalışan gerçek kişiler derneğe Personel Üye olarak üye olabililer. Personel Üyeler derneğe asil üye olmayıp, seçme ve seçilme hakları yoktur. Dernek etkinlikleri, komisyonlar ve eğitımlere katılma hakkına sahiptirler.

6.2. Tüm üyelik türleri bakımından, derneğe üye olabilmek için en az iki dernek Üretici ve/veya Distribütör Üye ve bir İthalatçı Üye olmak üzere toplam üç asil üyenin üye adayını Yönetim Kurulu’na yazılı takdimi şarttır.

Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını inceleyerek on beş gün içinde kabul veya ret yönünde oyçokluğu ile karar alır. Üyelik başvurusunun Yönetim Kurulunca kabulü halinde, başvuru sahibine ilişkin bilgiler tüm dernek üyelerine duyurulur.

Dernek asil üye sayısının en az %10’unu temsil eden üye tarafından söz konusu üyelik başvurusuna ilişkin duyuru tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz gelmemesi halinde, başvuru kesin olarak kabul edilir ve keyfiyet başvuru sahibine yazılı şekilde bildirilir. İtiraz halinde, başvuru reddedilmiş sayılır ve başvuru sahibine bu yönde yazılı bildirimde bulunulur.

Asil üyelik giriş ve ilk yıla ilişkin üyelik aidatının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir. Diğer üyeler derneğe bağışta bulunabilirler.

Tüzel kişilerin derneğe asil üye olması halinde, ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya tüzel kişinin yetkili organı tarafından görevlendirilecek kişi, dernek nezdinde ilgili tüzel kişiyi temsil etme hakkına sahip olur. Bu kişinin tüzel kişiyi temsil etme hakkı sona erdiği takdirde, tüzel kişi üye tarafından durumun derneğe yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Söz konusu bildirim üzerine, tüzel kişi üyeyi temsil eden kişinin bu yetkisi dernek nezdinde sona erer ve ilgili tüzel kişi tarafından belirlenerek derneğe bildirilen yeni temsilci tüzel kişi üyeyi temsil eder.

MADDE 7 – FAHRİ ÜYELİK

Derneğin amaç ve faaliyet konusu dahilinde cam filmi sektörünün gelişmesine, bu sektörde uygulanan standartların yükseltilmesine ve yaygınlaşmasına ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları ile katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik ünvanı verilir.

Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler ve aidat ödemezler.

Yönetim Kurulu fahri üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

MADDE 8 – ÜYELİK AİDATLARI

Dernek asil üyeleri bir kereye mahsus olarak giriş aidatı, üyeliklerinin devam ettiği her yıl için de giriş yılı dahil olmak üzere yıllık üyelik aidatı ödemekle yükümlüdürler.

Giriş aidatı ve yıllık aidat tutarları Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yıllık aidatların her yılın ilk üç ayı içinde ödenmesi zorunludur. Derneğe yeni üye olan kişiler giriş aidatı ile birlikte derneğe üye oldukları yıla ilişkin yıllık aidat tutarını öderler.

MADDE 9 – DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

Hiçbir dernek üyesi dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dilediği takdirde dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğini sona erdirmek isteyen üyenin, ayrılma kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmesi ve birikmiş aidat borçlarını ödemesi gereklidir.

MADDE 10 – DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Aşağıda belirtilen hallerde dernek asil üyesinin üyeliğine Genel Kurul kararı ile son verilir:

 1. Derneğin onur ve itibarı ile bağdaşmayan, dernek faaliyetlerine zarar veren veya dernek içi huzur ve çalışma ortamını bozacak nitelikte beyan ve hareketlerde bulunmak,
 2. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak,
  1. Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek üyelere duyurulan İç Yönetmelik veya etik değerleri ihlal etmek,
 3. Kadına veya çocuğa karşı şiddet veya istismar ya da yüz kızartıcı sair herhangi bir suçtan dolayı kesin hüküm giymek,
 1. Yıllık üyelik aidatının ilgili yılın ilk üç ayı içinde ödenmemesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı uyarıya rağmen yıllık üyelik aidatını ihtarın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödememek,
 2. Üyelik için dernek tüzüğünde belirtilen şartları kesin surette kaybetmek,
 3. Disiplin Kurulu’nun önerisi ile Yönetim Kurulu Kararı suretiyle üyeliğine son verilmek.

Dernek üyeliğine Genel Kurul kararı ile son verilen kişiler, bu karara karşı on beş gün içinde yazılı itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu hususta yapılacak olan itirazlar süresi içinde Yönetim Kurulu’na sunulur. İtiraz, takip eden ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DERNEK ORGANLARI

MADDE 11 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları;

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu’dur.

Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulacak olan komisyon ve çalışma gruplarını belirleme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Tüm dernek asil üyeleri diledikleri komisyon ve çalışma grubunda görev alma hakkına sahiptir.

MADDE 12 – GENEL KURUL

Genel Kurul dernek asil üyelerinden oluşur. Genel Kurul toplantıları ve seçimler, derneğin kayıtlı asil üyelerinin katılımı ile her iki yılda bir Mayıs ayı sonuna kadar yapılır.

Yönetim ve Denetim Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağırılır.

MADDE 13 – TOPLANTI ÇAĞRI USULÜ

Genel Kurul toplantısına çağrı için Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya elektronik posta yoluyla ya da yazılı olarak toplantıya çağırılır. Aynı çağrıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında 7 günden az 60 günden fazla zaman bırakılamaz. Bu süre içinde ikinci toplantının yapılması zorunludur.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple de geri bırakılabilir. Bu durumda, geri bırakılma sebepleri de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak Genel Kurul’a katılacak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıdaki çağrı usulüyle yeniden çağrılırlar.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14 – TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca belirlenecek başka bir yerde yapılır.

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz.

Genel kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır.

Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin 2/3’ünün Genel Kurul toplantısında hazır bulunması zorunlu olup; tüzük değişikliğine ilişkin karar ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 oy çokluğu ile alınır.

MADDE 15- TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 16- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
  1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönetmeliklerin onaylanması,
 2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
 3. Derneğin diğer organların denetlenmesi ve bu organların gerektiğinde haklı sebeple görevden alınabilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin ulusal ya da uluslar arası federasyon, birlik veya bir üst kuruluşa katılması veya ayrılması,
 6. Derneğin feshi,
  1. Mevzuat veya tüzük gereği Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi gereken diğer görevler,
 7. Şube açılmasına karar verilmesi
  1. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alımı veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,
 8. Ülke içi ve dışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 9. Üyeliğine son verilen asil üyelerin itirazlarının değerlendirilmesi.

MADDE 17- GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI İTİRAZ USULÜ

Dernek üyeleri, derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının iptalini talep edebilir.

Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı’nı seçer ve üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler. Yönetim Kurulu Başkanı’nın son iki dönem Yönetim Kurulu’nda görev yapmış olması şarttır. İlk Yönetim Kurulu Başkanı kurucu Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Dernek üyelerinin Yönetim Kurulu’na seçilebilmeleri için arka arkaya en az iki dönem komisyonlarda aktif ve sürekli görev almış olmaları zorunludur. Yönetim Kurulu asil üyelerinin yarısından bir fazlası Kurucular ve Üretici ve Distribütör üyeler, geri kalanı ise İthalatçı üyelerden teşekkül eder. Aynı esas bu Yönetim Kurulu yedek üyeleri bakımından da aynen uygulanır.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı arka arkaya en fazla iki dönem başkan seçilebilir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düştüğü takdirde, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan’ın yokluğunda Yönetim Kurulu’nun üyeleri arasından belirleyeceği bir başka Yönetim Kurulu üyesi tarafından yerine getirilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

MADDE 19 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu derneği idare ve  temsil eder, Genel Kurul kararlarını uygular. Derneğin amacına ulaşması için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her hususda temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kimseye yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve Genel Kurul’un kendisine verdiği işleri yerine getirmek,
 4. Bütçe doğrultusunda her tip üyelik için giriş aidatı, yıllık aidat ve var ise üye katılım paylarını saptamak; mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak; bütçede görülen lüzum üzerine değişiklik yapmak,
 5. Dernek Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını belirlemek,
 6. Genel Kurul tarafından şube açılmasına yetki verildiğinde, şube kurucularının tespitini yaparak mülki amirliğe bildirmek,
 7. Gerekli gördüğü konularda Dernek etkinliklerini düzenlemek; Dernek ve çalışmaları hakkında yazılı ve görsel basında açıklama yapacak olan kişileri ve bu açıklamaların çerçevesini belirlemek,
 8. Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve Derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernekte komiteler ve çalışma gruplarını teşekkül ettirmek; kurulmuş olan komite ve çalışma grupları tarafından verilen kararları denetlemek, Derneğin diğer organları ile birlikte çalışmalar yapmak,
 1. Dernek dahilinde oluşturulan komite, çalışma grubu, kurul, konsey, uzmanlık grupları, varsa şube ve diğer organların teşekkülü ve genel işleyişi ile Dernek bünyesinde uygulanacak usulleri belirlemek üzere iç yönetmelikler hazırlamak ve bunları Genel Kurul’un onayına sunmak ,

 

 1. Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar tertiplemek, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak, lokal açmak, işletmek hususunda kararlar almak ve bu hususlarda gerekli iş ve işlemleri yaparak izin almak veya bunların ikmali için görevliler atamak,
 2. Yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmek ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına göndermek,
 3. Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak; Genel Kurul karar verdiği takdirde bunlara üye olmak, üyelikten ayrılmak; bu kuruluşlarda Derneği temsil edecek olan delegeleri belirlemek,
 4. Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadroları oluşturmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin iş sözleşmelerini sona erdirmek,
 5. Yönetim Kurulu Başkanı’nın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kazanamayan ya da üyelik haklarını kaybedenlerin dernekten çıkarılmasına karar vermek,
 6. Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,
 7. Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem yönetim kuruluna bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,
 8. Derneğin faaliyetlerini ve işleyişini belirlemek, geliştirmek amacıyla gerektiğinde yönetmelikler hazırlamak,
 9. Gerekli görülen ülke ve şehirlerde temsilcilikler açmak ya da kapatmak,
 1. Gelirini Dernek amacı için kullanmak kaydı ile iktisadi işletme açmak ve işletmek; ticari ortaklıklara iştirak etmek,
 2. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
MADDE 20- GENEL SEKRETER

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından veya üye olmayan 3. kişiler arasından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde Derneği temsil etmek,
 2. Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
 3. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı’na danışarak hazırlamak; Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek,
 4. Komiteler ve Çalışma Grupları’nın faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kurulu’na raporlamak,
 5. Tüzük ve İç Tüzüklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek.
MADDE 21- DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az iki Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir.

Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu ve Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu altı ayda bir denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve bir özet halinde tüm üyelere sunar.

Denetim Kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Kurul’un toplantıya daveti gereken hallerde, Yönetim Kurulu’nun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde, sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurul’u toplantıya davet ederler.

MADDE 22- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi, Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği kişilerce veya Denetim Kurulu aracılığıyla üç ay aralıklarla yapılır ve Genel Kurul bilgisine sunulur.

MADDE 23 – DİSİPLİN KURULU

Dernek üyeleri hakkında yapılacak şikayetleri inceleyip, karara bağlamakla görevli Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Disiplin Kurulu’nun görev süresi iki yıl ile sınırlıdır. Disiplin Kurulu kararları üye çoğunluğu ile alınır.

Dernek tüzük ve teamüllerine, iç yönetmeliklere, Dernek tarafından kabul edilen etik değerlere, genel iş ahlakı ilkelerine ve yasalara çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıran üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Yönetim Kurulu, üyenin durumunu ve inceleme gerekçelerini bulgularla birlikte Disiplin Kurulu’na iletir.

Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler ve gerekli görülmesi halinde üyenin yazılı savunmasını ister. Yapılan inceleme sonucunda Disiplin Kurulu üye ile ilgili kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Disiplin Kurulu, inceleme konusu vakada üyenin kusurlu olduğu ve yaptırım uygulanması gerektiği kanaatine vardığı takdirde, üye hakkında

 1. Uyarı cezası,
 2. Kınama cezası,
 3. İhraç

kararı alınmasını önerebilir.

Disiplin Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar verme hak ve yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

MADDE 24 - KOMİSYONLAR

Yönetim Kurulu derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde dernek dahilinde komisyonlar teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu tür ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.

Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu komisyonlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan komisyonların görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak iç tüzükler ile belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İDARİ HÜKÜMLER

 

MADDE 25 – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Giriş aidatı, üye aidatı,
 2. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler ve
 6. İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
 7. Basılı yayın, CD-ROM, radyo ve TV programları ile Internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,
 8. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.
 9. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
 10. Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.
 11. Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirler.

Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az üçte ikisi, derneğin amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak kamuya yararlı faaliyetlere harcanır.

Dernek giriş ve üyelik aidatı bedellerinin tespit edilmesi ve değiştirilmesine ilişkin kararlar, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından alınır.

MADDE 26 – GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEK DEFTERLERİ

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuatın ön gördüğü usul ve şekilde gerekli defterler tutulur.

MADDE 27- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Bir mali yıl içerisinde yapılan toplam borçlanma tutarı 150.000 TL (yüzellibin Türk Lirası)nı aşamaz.

MADDE 28- DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Dernek Genel Kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmediği takdirde, Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının

2 katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul’un fesih kararı alması halinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemlerine, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan derneğin tüm para ve malları Genel Kurul tarafından tasfiye kararında tespit olunacak benzer amaçlı başka bir dernek veya vakfa devrolunur.

MADDE 29– İÇ YÖNETMELİK

Dernek tüzüğünde açık hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu tarafından bu eksikliği tamamlamak, üyelerle Dernek organları ve görevlilerin, tüm dernek faaliyetleriyle ilgili işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp, Genel Kurul’un onayında geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak iç yönetmelikler çıkarılabilir.

MADDE 30- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte ve dernek iç yönetmeliğinde açık hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE – GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Aşağıda isim ve ünvanları belirtilen kişiler derneğin ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar geçici Yönetim Kurulu olarak görev yapacaktır.

İsim / Ünvan

Görevi

Ahmet Kaya

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Fatma Güven Ozut

Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat Akman

Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Filiz Özkan

Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın Boyar

Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

KURUCULAR:

AEL Yapı Otomotiv Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. adına Ahmet Kaya

Akmanlar Oto Kiralama İnsan Kaynakları Otomotiv ve İnşaat A.Ş.

adına Murat Akman

Affani İthalat ve İhracat Ltd. Şti. adına Fatma Güven Ozut

A-G Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti. adına Ebru Kaya

A Sınıfı Cam Filmi Uygulama HIzmetleri A.Ş. adına Çiğdem Akhan

Filiz Özkan

adına Yılmaz Özkan

Pro-Tek Oto Koruma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına Aydın Boyar

Sungurtaş İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına Denizgün Enön                                        Müge Sungur Enön